Om oss

OM RUFS

Rena Ungdoms- og Familiesenter AS (RUFS)

RUFS Innlandet
RUFS Møre og Romsdal

RUFS Rena Ungdoms- og Familiesenter ble først etablert på Rena i Østerdalen i 1999. RUFS starte da opp som et «dags- og kveldstilbud» for ungdom i alderen 13 til 18 år med ulik tilpasningsproblematikk. Det ble vektlagt familie og nettverksarbeid med målsetting å hjelpe familien og ungdommen til å finne frem til løsninger i hverdagen slik at barnet eller ungdommen fortsatt kunne bo hjemme.

På grunn av økende etterspørsel av våre tjenester, ble det løpet av år 2000 etablert den første boenheten på Rena. Senere har RUFS etablert boenheter i Møre og Romsdal. Ved siden av institusjonsdrift er RUFS ansvarlige for ulike konsulentoppdrag ( saksbehandling for barneverntjenesten), avlastningstiltak, hybel og botreningstiltak, beredskap- og fosterhjemstiltak både i Møre og Romsdal, Innlandet og Viken.

Hovedadministrasjonen er lokalisert i Molde.

I forbindelse med inngåelse av driftsavtale med Barne og Familiedirektoratet  / Barne og Familieetaten våren 2022, er Rena Ungdoms- og Familiesenter i dag organisert som ideelt aksjeselskap.

Verdisyn 

RUFS ideologiske utgangspunkt er det humanistiske menneskesynet som lovverket avspeiler. Oppfatningen om at alle mennesker er likeverdige og respekten for menneskeverdet er grunnleggende. Alle mennesker har rett til oppvekstsvilkår som sikrer dets mulighet til å bli et ansvarlig medlem av samfunnet. Alle mennesker har et potensiale som muliggjør endring og utvikling. Dette er også i tråd med vår primære oppgave som sier at «RUFS skal bidra til en forandring for barnets og ungdommens beste gjennom å utnytte dets fulle potensiale mot selvstendighet». RUFS har tro på at barn og ungdom som kommer til oss har et ubrukt potensiale som vi skal hjelpe de med å finne.

Visjon

RUFS – En forandring til barnets beste
Dette er ment å si noe om hva vi faktisk driver med på RUFS. En slags rettesnor for den aktiviteten som finner sted, som er forankret hos alle de ansatte. Dette skal være fundamentet for hva vi egentlig skal drive med. Visjonen skal også være motiverende fordi det virker samlende for alle i bedriften. Vi ønsker å skape en forandring hos alle de barn og unge som har et tilbud hos oss. I et system der mange instanser har sine meninger om hvilke tiltak som skal iverksettes for hver enkelt ungdom, ønsker vi å beholde fokus på at alt vi gjør, skal være til barnets beste.

Verdier

Omsorg, kreativitet og engasjement
Med dette ønsker vi å få frem at det vi driver med handler om å yte omsorg for andre mennesker. Det gjelder både overfor våre ungdommer, men også kollegaer og samarbeidsparter. Vi skal være kreative og tenke smarte løsninger som er til barnets beste, fremfor å tenke at dette ikke vil fungere. Som uavhengig privat barnevernsinstitusjon står vi fritt til å finne kreative løsninger i hver enkelt situasjon, gitt at vi holder oss innenfor gjeldene lovverk og avtaler. Og vi ønsker også å fremstå som engasjerte i det vi gjør. Vi jobber med unge mennesker som ofte har fått en vanskelig start på livet, og derfor er det utrolig viktig at alle på RUFS er 100% engasjert i å skape en forandring til barnets beste!

Disse tre ordene skal gå igjen i alt RUFS foretar seg i sin kommunikasjon både eksternt og internt i organisasjonen. Dette skal gi RUFS sin identitet som våre samarbeidspartnere skal forbinde med oss når de tenker på RUFS. Kontinuerlig arbeider vi for at disse verdiene blir implementert i den daglige virksomheten. Vi ønsker at alle våre ansatte, også som privatpersoner, kommuniserer omsorg, kreativitet og engasjement når de nevner RUFS i ulike sammenhenger.

Kultur

Samhold, lidenskap og optimisme

Kulturen på RUFS støtter opp under våre verdier og hjelper oss til å skape et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker at alle som besøker oss skal få inntrykk av at vi har et godt samhold, samt at vi har en lidenskap for det vi driver med.

Målgruppe, målsetting og metodikk

Målgruppe

RUFS tar imot barn og unge fra 12 til 18 (20) år etter funksjon omsorg. RUFS skiller ikke på kjønn. Rufs sin målgruppe kjennetegnes også med tilleggsproblematikk som psykiske vansker, adferdsavvik og sosiale tilpasningsproblemer.

Målgruppen er §§ 4-4, og 4-12. Institusjonen er også godkjent for akuttplasseringer jf lovens § 4-6. Vi har likevel ikke mulighet for å ha akutt og omsorgsplasseringer på samme tid.

Målsetting

RUFS primære oppgave og målsetting er definert slik:

“RUFS skal bidra til en forandring for barnets og ungdommens beste gjennom å utnytte dets fulle potensiale mot selvstendighet. Dette skapes gjennom tydelige og definerte mål, en kompetent personalgruppe, forutsigbare strukturer, motivasjon, gode relasjoner, aktivitet og mestring.