Innlandet Rena

Haralosen

Haralosen 2

Oppdelt i 3 ulike boenheter hvor ungdommene kan få tilrettelagt egne boenheter eller være en del av et felleskap med 2 andre beboere. Boenhetene er fleksible og gir rom for individuelle løsninger for hver enkel plassering. Alle leilighetene har tilgang på eget kjøkken, bad, stue og soverom. Det er også fellesareal med en stor stue og kjøkken.

Haralosen 2 har gåavstand til sentrum, skoler og andre offentlige tjenester.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum . Det er 30 km til Elverum med gode buss og tog forbindelser. Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nord for Rena. Dette er en skole som vil kunne være aktuell for beboere på RUFS. Gode tog og bussforbindelser også hit.

Haralosen 2, 8 og 24 ligger i umiddelbar nærhet til hverandre.

Haralosen 24

En boenhet som er inndelt i tre forskjellige leiligheter. Høsten 2020 har boenheten vært gjennom større utbedringer. Den fremstår i dag som en moderne og formålstjenlig bolig for både beboere og ansatte.

Hver enkelt leilighet har 2 soverom, stue, kjøkken, bad og toalett. Her har RUFS mulighet for å tilrettelegge botreningstiltak for å dyktiggjøre ungdommene til egen bosituasjon, eventuelt at man organiserer botiltak hvor ungdommen bor sammen med en av personalet som er på vakt. Boenheten ligger i gåavstand til Haralosen 2 og 8.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum. Skolen ligger 30 km fra RUFS, det er gode buss og tog forbindelser mellom Rena og Elverum.

Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nordover i Østerdalen. Dette er også en skole som vil være aktuell for beboere på RUFS. Det er gode buss og tog forbindelser mellom Rena og Stor- Elvdal.

Haralosen 8

Oppdelt i 3 ulike boenheter hvor ungdommene kan få tilrettelagt egne boenheter eller vær en del av et felleskap med 2 andre beboere. Boenhetene er fleksible og gir rom for individuelle løsninger for hver enkel plassering. Haralosen 8 har også en administrasjonsavdeling.

Haralosen 8 har også et eget MC verksted som disponeres av Motorsporttiltaket.

Haralosen 8 har gåavstand til sentrum, skoler og andre offentlige tjenester.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum . Det er 30 km til Elverum med gode buss og tog forbindelser. Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nordover Østerdalen. Dette er også en skole som vil være aktuell for beboere på RUFS. Gode tog og bussforbindelser.

Haralosen 8 ligger nært våre andre avdelinger Haralosen 24 og 2.

Huldreveien 25

Hybel – tiltaksbeskrivelse

RUFS har i mange år tilbudt ulike boformer for ungdom, både i institusjon, fosterhjem og selvstendighetstrening i egne hybel/leiligheter.

I sistnevnte kategori har vi både egne bygg hvor vi tilbyr et helhetlig opplegg for ungdom, og leide boliger med ulike oppfølging. Vi bestreber oss på fleksibilitet i tiltakene, og forsøke å tilpasse oss hver enkeltes behov.

For å videreutvikle dette tilbudet har RUFS denne våren utvidet sin boligmasse, og tilbyr nå bo trening i eget hybelhus på Rena.

Boligen ligger sentralt på Rena med kort vei til butikk og offentlig transport.

Dette tiltaket innbefatter følgende:

Huset har inntil 4 hybler på ca 15 m2. Det er i skrivende stund felles bad hvor 2 hybler må dele dette. Vi skal på sikt utbedre dette og ser for oss at hver boenhet skal ha eget bad på sikt.

Det er store fellesarealer i form av felles stue/kjøkken og oppholdsrom. Hver enhet har mulighet for oppbevaring i bod.

Det er videre parkeringsplasser knyttet til boligen og med fine uteområder.

Innhold

Hver og en innreder sin bodel etter eget ønske. Dersom ungdommen har egne møbler kan disse benyttes. Hvis det er behov for møblering, gjør vi dette i samråd med barneverntjenesten og ungdommen. Som en del av tiltaket ser vi etablering som en viktig del av dette. Dvs at de ting som skaffes tilveie i løpet av botiden – er ting man tar med seg når man flytter. Et eierskap og planlegging fremover er viktige elementer i denne prosessen.

Dersom dette av ulike grunner ikke er interessant vil hybelen bli innredet av RUFS.

I fellesarealet gis det muligheter for trening på sosiale ferdigheter og det gis erfaring med å bo sammen med andre. Dette er en viktig del av tiltaket og litt av grunnen til at vi har valgt å benytte fellesskapet fremfor å ha mer selvstendige boenheter. Vi tilstreber oss mest mulig normalitet i våre tiltak, og denne boformen har mye til felles med en studenttilværelse eller boformer knyttet til arbeidsplasser (studenthjem eller brakkerigger). Boformen fremmer egenskaper som samarbeid med andre, tilpasse seg en gruppe, følge felles regler osv.

Dette vil gi mye erfaring når det gjelder å dele i både rom og tid. Egne vaskedager/klesvask for å unngå at alle skal gjøre dette samtidig. Finne løsninger for individuell bruk av kjøkken osv. Noe blir satt opp av oss, andre blir overlatt til felleskapet å løse.

I utgangspunktet blir hver beboer ansvarlig for sitt eget livsopphold. For de som ikke har egen inntekt legger vi oss på en norm til livsopphold på kr. 3 600 pr. mnd. Dette er omtrent hva en student har til rådighet når husleie er betalt.

Det vil bli gitt veiledning – og praktisk bistand ved behov – til alt fra planlegging av innkjøp til gjennomføring av både innkjøp og tilberedelse.

I tillegg er det noen husregler knyttet til bostedet. Vi mener dette i stor grad er likt både forventninger som ligger hos utleier, men man finner også liknende bestemmelser i eksempelvis borettslag.

Konkret dreier dette seg om følgende regler:

  1. Vi ønsker ikke at våre leietakere har husdyr
  2. Det er tillat med overnattingsgjester, men dette må avtales på forhånd. Men vi ønsker begrensinger på dette ut fra at vi ikke ønsker at noen «flytter inn».
  3. Generelt forbud mot rusmidler på huset. Ikke røyking inne.
  4. Nattero mellom kl.22 – 07 på hverdager 24 – 09 på helg. Med dette menes at lydnivå på musikk og tv/spill skrus ned, samt at eventuelle besøk drar hjem.

Reglene er satt både for å sikre at hver enkelt får en forutsigbar hverdag, men også for å skjerme hver og en for påtrykk utenfra. Regler om overnatting er eksempelvis ment for å unngå at venner «flytter inn».  Regler om rusmidler likeså – for å unngå at dette blir det foretrukne «vors og nachspiel» huset.

Alle våre beboere vil ha behov for struktur, og vi er av den oppfatning at vi her bidrar til god læring i disse temaene.

Det vil være bemanning knyttet til huset.

De ansatte går i medleverturnus og vil ha bosted på huset på lik linje med de øvrige leietakerne. Formålet med dette er først og fremst for å skape trygghet for beboerne og tilgjengelighet til voksne. Den ansatte vil kunne bidra i alle dagliglivets gjøremål. Her vil hver beboer ha en individuell avtale om bistand – alt fra innkjøp, praktiske ting i hverdagen, samtaler, kontakt med øvrig hjelpeapparat osv. Den ansatte blir også ledsager og kontaktperson opp mot skole eller arbeidsgiver.

De vil bidra til å håndheve husregler og avtaler i det daglige.

I tillegg vil de organisere ulike aktiviteter på og utenfor huset. I samråd med øvrig personalet på RUFS ser vi for oss å kunne delta på ulike aktiviteter sammen med dem. Fritidsaktiviteter, ferieavviklinger, høytider osv.

Vi ser for oss de ansatte som en form for «omsorgsfunksjon» for våre beboere. De vil ikke alltid være tilstede, men tilgjengelige. En voksen du gjør avtale om en søndagsmiddag eller råd i en sak. En som er hjemme når du kommer hjem sent en kveld osv. Vi vil lage individuelle avtaler med hver enkelt beboer om innholdet i dette.

Vi ser for oss at flere av de som vil være aktuelle i dette tiltaket er ungdom vi kjenner fra tidligere – og som kjenner oss.

Hovedelementet i tiltaket blir derfor trygghet og tilgjengelighet. Vi vil lage et tilbud som følger ungdommen inn i neste fase. Hvor man skal ut å prøve seg selv, men trenger noen som «ser», noen som kjenner deg og dine behov (og svakheter) – og som bidra til rett retning.

I tillegg til det rent praktiske, ved at vi ser for oss at ungdommen kan benytte oppholdet til å skaffe seg noen egne eiendeler, vil vi også bidra i det mer formelle strukturene.

Vi vil jobbe aktivt med ungdommen knyttet til fremtidig bosted, inklusive forståelse knyttet til sparing til bolig, finansiering etc.

I tillegg vil «leieforholdet» hos oss være av en slik karakter at vi kan stå som referanse, evnt utstede «leieattest» ved fremtidig leie.

For mer informasjon kan Øystein Dalberg kontaktes på telefon 401 45 256 eller

Epost:  dalberg@rufs.no  eller kvaal@rufs.no