Innlandet Rena

Haralosen

Haralosen 2

Oppdelt i 3 ulike boenheter hvor ungdommene kan få tilrettelagt egne boenheter eller være en del av et felleskap med 2 andre beboere. Boenhetene er fleksible og gir rom for individuelle løsninger for hver enkel plassering. Alle leilighetene har tilgang på eget kjøkken, bad, stue og soverom. Det er også fellesareal med en stor stue og kjøkken.

Haralosen 2 har gåavstand til sentrum, skoler og andre offentlige tjenester.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum . Det er 30 km til Elverum med gode buss og tog forbindelser. Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nord for Rena. Dette er en skole som vil kunne være aktuell for beboere på RUFS. Gode tog og bussforbindelser også hit.

Haralosen 2, 8 og 24 ligger i umiddelbar nærhet til hverandre.

Haralosen 24

En boenhet som er inndelt i tre forskjellige leiligheter. Høsten 2020 har boenheten vært gjennom større utbedringer. Den fremstår i dag som en moderne og formålstjenlig bolig for både beboere og ansatte.

Hver enkelt leilighet har 2 soverom, stue, kjøkken, bad og toalett. Her har RUFS mulighet for å tilrettelegge botreningstiltak for å dyktiggjøre ungdommene til egen bosituasjon, eventuelt at man organiserer botiltak hvor ungdommen bor sammen med en av personalet som er på vakt. Boenheten ligger i gåavstand til Haralosen 2 og 8.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum. Skolen ligger 30 km fra RUFS, det er gode buss og tog forbindelser mellom Rena og Elverum.

Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nordover i Østerdalen. Dette er også en skole som vil være aktuell for beboere på RUFS. Det er gode buss og tog forbindelser mellom Rena og Stor- Elvdal.

Haralosen 8

Oppdelt i 3 ulike boenheter hvor ungdommene kan få tilrettelagt egne boenheter eller vær en del av et felleskap med 2 andre beboere. Boenhetene er fleksible og gir rom for individuelle løsninger for hver enkel plassering. Haralosen 8 har også en administrasjonsavdeling.

Haralosen 8 har også et eget MC verksted som disponeres av Motorsporttiltaket.

Haralosen 8 har gåavstand til sentrum, skoler og andre offentlige tjenester.

Videregående skole som er mest aktuell for ungdommer på RUFS ligger i Elverum . Det er 30 km til Elverum med gode buss og tog forbindelser. Nord-Østerdal videregående skole ligger 40 km nordover Østerdalen. Dette er også en skole som vil være aktuell for beboere på RUFS. Gode tog og bussforbindelser.

Haralosen 8 ligger nært våre andre avdelinger Haralosen 24 og 2.

Huldreveien 25 – ettervern

Hybel – tiltaksbeskrivelse

Huldreveien 25 på Rena er et bofellesskap tilknyttet Rena ungdoms og familiesenter (RUFS). Huldreveien ligger ca 2 km fra Rena sentrum med god tilgang til buss/tog til Elverum og Hamar. Begge byene har skoletilbud på videregående nivå, samt høyskoler. Det er også høyskole på Rena. Byene har også tilgang til sykehus og øvrig statlige tjenester.

 

Bofelleskapet har 4 selvstendige boenheter, samt fellesarealer for alle beboerne. Det er døgnkontinuerlig bemanning på huset. Det er fokus på selvstendighetstrening, og det legges opp til en mest mulig selvstendig tilværelse i bofelleskapet.

Beboerne vil ha egen hybel med tilgang til felles kjøkken og øvrige fellesområder. Bad deles i utgangspunktet med en annen leieboer.

Gjennom tiltaket ytes han en fast sum til livsopphold hver måned.

 

Et botilbud med tilgjengelige voksne vil kunne ivareta alle beboernes behov.

 

  • Det gis mulighet for selvstendighetstrening gjennom egen bolig og forventninger om å finne egen struktur i hverdagen.
  • Voksen tilstedeværelse vil sikre trygghet, og muligheten for å skape nye, trygge relasjoner
  • Huset vil også ivareta noen grunnleggende behov i form av at noen er «hjemme», får tilbud om felles måltider etc.
  • Det tilbys også felleskap med både ungdom og øvrige voksne på RUFS, bla gjennom mulighet for deltagelse i felles fritidsaktiviteter.
  • RUFS vil også bistå overfor skole, arbeidsplass, praksis ol. Vi deltar sammen med ungdommen på de areaner som er naturlig, eksvis som ledsager ved møter etc.
  • Videre samarbeid med øvrig hjelpeapparat, samt ledsage inn i nye ordninger.
  • Det er knyttet noen grunnleggende «husregler» til bofellesskapet. Dette er for å sikre at alle beboerne har et trygt og godt bosted. Husreglene omfatter regler om nattero, ikke tillatt med husdyr og ikke rusmidler på huset.

 

Tilbudet ved Huldreveien vil skreddersys etter ønske, men innenfor rammene i tiltaket. Tiltakets innhold er ment å følge ordinære regler/forventninger til et «leieforhold», og at det gis kontinuerlig veiledning knyttet til dette gjennom perioden. I noen tilfeller utarbeides det en «leiekontrakt» for klargjøre forventningene til «leietaker».

Det er i utgangspunktet et relativt omfattende tiltak, som er ment å sikre en god overgang til voksenlivet. Av erfaring vet vi at det første året etter at man blir «myndig» er det mest sårbare for våre ungdommer. Ved å opprettholde et trygt og nært tiltak vil vi forhåpentligvis unngå at ungdommen faller ut fra struktur i hverdagen og skole/arbeid.

 

For mer informasjon kan Øystein Dalberg kontaktes på telefon 401 45 256 eller Svanhild Kvaal på 40146602

Epost:  dalberg@rufs.no  eller kvaal@rufs.no